Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tư duy, suy luận lập trình lôgíc toán. Đồng thời, môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng lập trình lôgíc toán bằng phần mềm SWI-Prolog như: Xây dựng các ứng dụng hỏi đáp tự động, máy học. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc tự phát triển kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp đa phương tiện.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, kiến thức về các cấu trúc lệnh cơ bản, kiến thức thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ Java cũng như việc kết nối cơ sở dữ liệu với Java. Môn học giúp cho sinh viên có khả năng thiết kế các ứng dụng Java cơ bản cho đến các ứng dụng giao diện có kết nối cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng giúp sinh viên hình thành  thái độ và nhận thức đúng đắn về việc tự phát triển kiến thức nghề nghiệp.

Trình bày tổng quan về Web
Cài đặt và cấu hình Web Server
Vận dụng HTML để thiết kế trang Web
Vận dụng CSS định dạng trang Web
Vận dụng JavaScript để xử lý tương tác giữa người dùng với trang
Web
Xác định các thành phần cơ bản của ngôn ngữ PHP
Lập trình CSDL sử dụng MySQL bằng ngôn ngữ PHP
Xây dựng Website hoàn chỉnh

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản truyền thông mạng không dây, một số kỹ thuật được triển khai trong các mô hình mạng thực tế, những ưu, khuyết điểm của việc sử dụng mạng không dây việc phát triển các hệ thống mạng. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thiết lập, vận hành một hệ thống mạng không dây trong các mô hình mạng thực tế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư CNTT và kỹ năng học tập chủ động; tự phát triển kiến thức nghề nghiệp; ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

1. Về kiến thức:

-         Cài đặt và quản trị hệ điều hành Server

-         Cài đặt và quản trị dịch vụ Active Directory

-         Quản trị các loại tài khoản người dùng

-         Thiết lập các chính sách hệ thống

-         Thiết lập các chính sách nhóm

-         Cài đặt và quản trị đĩa cứng

-         Quản trị các tài nguyên và các dịch vụ mạng

2. Về kỹ năng nghề nghiệp:

-         Thiết kế và cài đặt hệ thống mạng Windows trong các doanh nghiệp, tổ chức.

-         Quản trị và khắc phục các sự cố về mạng

3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

-         Giữ gìn vệ sinh phòng máy và bảo quản tài sản chung

-         Làm việc nhóm, làm việc độc lập

-         Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

-         Thái độ giao tiếp tốt

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tiếp cận và thực hiện dự án phần mềm. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.