Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về phát triển Web sử dụng Servlet và JSP, kiến thức cơ bản về mô hình phát triển Web MVC. Vận dụng những kiến thức này, sinh viên có thể thiết kế và hiện thực website sử dụng Servlet và JSP có kết nối cơ sở dữ liệu, triển khai Web Server, có khả năng ứng dụng mô hình MVC vào phát triển Web cũng như khả năng tiếp cận và sử dụng những kỹ thuật phát triển Web tiên tiến vào công việc thực tế,...

-      Hiểu các kỹ thuật mạng WAN, các dịch vụ mạng đáp ứng các ứng dụng chạy ổn định trong hệ thống mạng phức tạp.

-      Có khả năng lựa chọn các thiết bị mạng chuẩn và hiểu rõ các kỹ thuật mạng WAN phù hợp các thiết bị mạng.

-      Giúp sinh viên làm thế nào cấu hình, xử lý lỗi các thiết bị mạng và giải quyết các vấn đề chung với các giao thức ở tầng Data Link.

-      Hiểu và thực hiện các kỹ năng trong việc triển khai IPSec và các hoạt động VPN trong một hệ thống mạng phức tạp.

-  Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin cụ thể.

- Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích thiết kế để mô hình hóa hệ thống thông tin trên máy tính.

- Xác định được các giả thiết, tiêu chuẩn và minh chứng để đưa ra quyết định phù hợp.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý một dự án CNTT. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng quản lý các lĩnh vực trong quản lý  dự án CNTT. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về làm việc nhóm, quản lý nhóm và kỹ năng đàm phán.