Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lập trình cho thiết bị di động. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và thiết kế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của việc lập trình cho thiết bị di động trên các môi trường hệ điều hành khác nhau và kỹ năng làm việc nhóm, viết và trình bày báo cáo.