Môn: Đồ án cơ sở ngành (220102) - Lớp: DA16QTM - DA17TT
Tìm hiểu và chọn đề tài: đến hết ngày 20/7/2019
Đăng ký đề tài trực tuyến: buổi sáng ngày 21/7/2019 (đăng ký trước được ưu tiên trước)
Thực hiện đề tài 03 tuần: từ ngày 22/7/2019 đến 11/8/2019
Nộp báo cáo: 15h00 đến 16h00 ngày 12/8/2019
Báo cáo: 12/8/2019 đến 18/8/2019

Môn: Đồ án chuyên ngành (220133) - Lớp DA16TT
Tìm hiểu và chọn đề tài: đến hết ngày 20/7/2019
Đăng ký đề tài trực tuyến: buổi sáng ngày 21/7/2019 (đăng ký trước được ưu tiên trước)
Thực hiện đề tài 03 tuần: từ ngày 22/7/2019 đến 11/8/2019
Nộp báo cáo: 15h00 đến 16h00 ngày 12/8/2019
Báo cáo: 12/8/2019 đến 18/8/2019