QUẢN LÝ MÔN HỌC

Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ Lý thuyết Thực hành Bậc
000111 Tin học đại cương 2 15 30 Đại học
110000 Vi tích phân A1 3 30 30 Đại học
110001 Đại số tuyến tính 2 15 30 Đại học
110002 Vi tích phân A2 2 15 30 Đại học
110003 Toán rời rạc 2 15 30 Đại học
110006 Xác suất thống kê 2 15 30 Đại học
110042 Vi tích phân A1 3 30 30 Đại học
110079 Kiến trúc máy tính 3 30 30 Đại học
160038 Thực tập cuối khoá 3 0 180 Đại học
170011 Tiếng Việt thực hành 2 15 30 Đại học
180000 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 75 0 Đại học
180001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 Đại học
180004 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 0 Đại học
190019 Giáo dục quốc phòng – An ninh Đại học
191 GDTC 1 1 0 30 Đại học
192 GDTC 2 1 0 30 Đại học
193 GDTC 3 1 0 30 Đại học
194 GDTC 4 1 30 Đại học
195 GDTC 5 1 30 Đại học
200000 Tiếng việt thực hành 2 15 30 Đại học
220001 Kiến trúc máy tính 3 45 0 Đại học
220002 Nhập môn lập trình 3 30 30 Đại học
220004 Cài đặt và XL sự cố máy tính 3 30 30 Đại học
220018 Mạng máy tính 3 30 30 Đại học
220020 Kỹ năng tiếp cận & PTNN 2 15 30 Đại học
220025 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 30 60 Đại học
220026 Cơ sở dữ liệu 4 45 30 Đại học
220028 Niên luận 2 0 60 Đại học
220034 Chuyên đề Linux 3 30 30 Đại học
220035 Chuyên đề Công nghệ XML và Ứng dụng 3 30 30 Đại học
220037 Kỹ thuật lập trình 3 30 30 Đại học
220041 Cấu trúc dữ liệu &giải thuật 1 3 30 30 Đại học
220045 Thiết kế Web 3 15 60 Đại học
220050 Phân tích & thiết kế UML 3 30 30 Đại học
220054 Lập trình Web 4 30 60 Đại học
220055 Công nghệ phần mềm 3 30 30 Đại học
220056 Quản trị mạng 3 30 30 Đại học
220057 Xử lý ảnh 3 30 30 Đại học
220059 Trí tuệ nhân tạo 3 30 30 Đại học
220060 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 30 30 Đại học
220063 Lập trình ứng dụng Windows 3 30 30 Đại học
220064 Chuyên đề ASP.NET 3 30 30 Đại học
220065 Thương mại điện tử 3 30 30 Đại học
220067 Phát triển ứng dụng Web với Servlet & Java Server Page 3 30 30 Đại học
220068 Xây dựng PM hướng đối tượng 4 45 30 Đại học
220069 Lập trình Java 3 30 30 Đại học
220070 Lập trình ứng dụng phân tán đối tượng 3 30 30 Đại học
220071 Lập trình thiết bị di động 3 30 30 Đại học
220073 Đồ hoạ ứng dụng 3 15 60 Đại học
220074 Nhập môn lập trình 4 30 60 Đại học
220076 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 3 30 30 Đại học
220078 Quản trị dự án công nghệ thông tin 3 30 30 Đại học
220083 Phát triển hệ thống thông tin 3 30 30 Đại học
220086 Lập trình ứng dụng trên Windows 3 30 30 Đại học
220092 Nhập môn Công nghệ thông tin 2 15 30 Đại học
220094 Thiết kế và lập trình web 3 30 30 Đại học
220096 Cơ sở dữ liệu 3 30 30 Đại học
220097 Đồ họa ứng dụng 2 15 30 Đại học
220098 Tiếng Anh chuyên ngành (CNTT) 2 15 30 Đại học
220099 Lập trình hướng đối tượng 3 30 30 Đại học
220100 Lý thuyết đồ thị 3 30 30 Đại học
220101 Hệ điều hành 3 30 30 Đại học
220102 Đồ án cơ sở ngành 2 0 60 Đại học
220103 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 30 30 Đại học
220104 Cấu trúc dữ liệu & G.thuật 2 2 15 30 Đại học
220105 Chuyên đề truyền thông và mạng không dây 2 15 30 Đại học
220106 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 15 30 Đại học
220107 Chuyên đề nhận dạng & XL ảnh 3 30 30 Đại học
220109 Khai khoáng dữ liệu 3 30 30 Đại học
220110 Chuyên đề Điện toán đám mây 3 30 30 Đại học
220111 Xây dựng phần mềm hướng đối tượng 3 30 30 Đại học
220112 Chuyên đề Oracle 3 30 30 Đại học
220113 Chuyên đề DB2 3 30 30 Đại học
220114 Thực tập cuối khóa 3 0 90 Đại học
220115 Khóa luận tốt nghiệp 7 0 210 Đại học
220116 Thực tập tốt nghiệp (CNTT) 3 0 90 Đại học
220117 Đồ án tốt nghiệp (CNTT) 5 0 150 Đại học
220118 Chuyên đề điện toán đám mây 2 15 30 Đại học
220123 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 3 30 30 Đại học
220124 Lập trình web nâng cao 3 15 60 Đại học
220126 An toàn và bảo mật thông tin 3 30 30 Đại học
220132 Chuyên đề lập trình ứng dụng phân tán đối tượng 4 30 60 Đại học
220133 Đồ án chuyên ngành 2 0 60 Đại học
220134 Truyền số liệu 2 30 0 Đại học
220135 Giao thức định tuyến 3 30 30 Đại học
220136 Quản trị mạng Windows 3 30 30 Đại học
220137 Quản trị mạng Linux 3 30 30 Đại học
220138 Mạng chuyển mạch LAN 3 30 30 Đại học
220139 Lập trình mạng 3 30 30 Đại học
220140 Thiết kế hệ thống mạng 3 30 30 Đại học
220142 Bảo mật hệ thống mạng 3 30 30 Đại học
220143 Chuyên đề mạng WAN 3 30 30 Đại học
220220 Tin học ứng dụng cơ bản 3 15 60 Đại học
220220-1 Tin học ứng dụng cơ bản 3 15 60 Đại học
220220-2 Tin học ứng dụng cơ bản 3 15 60 Đại học
220228 Kỹ thuật lập trình 4 30 60 Đại học
220229 Hệ thống mạng 4 30 60 Đại học
290000 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 15 30 Đại học
410062 Anh văn không chuyên 1 4 30 60 Đại học
410153 Anh văn không chuyên 2 3 30 30 Đại học
410154 Anh văn không chuyên 3 3 30 30 Đại học
410224 Anh văn không chuyên 1 4 30 60 Đại học
410240 Đồ họa ứng dụng 2 15 30 Đại học
410291 Anh văn không chuyên 1 3 30 30 Đại học
410292 Anh văn không chuyên 2 4 30 60 Đại học
410293 Anh văn không chuyên 3 3 30 30 Đại học
410294 Anh văn không chuyên 4 3 30 30 Đại học
420000 Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản 2 15 30 Đại học
420126 Chuyên đề ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự 1 0 30 Đại học
420187 Sử dụng mạng máy tính 2 15 30 Đại học
420207 Tin học ứng dụng trong du lịch 2 0 60 Đại học
420246 Ứng dụng Microsoft Word vào công tác văn phòng 2 15 30 Đại học
420247 Ứng dụng Microsoft Excel vào công tác văn phòng 2 15 30 Đại học
420249 Chuyên đề bảo mật thông tin nơi công sở 1 0 30 Đại học
420250 Chuyên đề điện toán đám mây 1 0 30 Đại học
420251 Chuyên đề ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự 1 0 30 Đại học
430000 Nguyên lý kế toán 2 15 30 Đại học
440000 Quản trị doanh nghiệp 2 15 30 Đại học
450015 Pháp luật đại cương 2 15 30 Đại học
470035 Hệ thống thông tin quản lý 2 15 30 Đại học
470068 Thương mại điện tử 2 15 30 Đại học
470100 Kỹ năng TC & PT nghề nghiệp 2 15 30 Đại học
650059 Tin học ứng dụng 2 15 30 Đại học
110001 Đại số tuyến tính 2 15 30 Cao đẳng
110003 Toán rời rạc 2 15 30 Cao đẳng
180000 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 75 0 Cao đẳng
180001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 Cao đẳng
180004 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 0 Cao đẳng
191 GDTC 1 1 0 30 Cao đẳng
192 GDTC 2 1 0 30 Cao đẳng
193 GDTC 3 1 0 30 Cao đẳng
200000 Tiếng việt thực hành 2 15 30 Cao đẳng
220001 Kiến trúc máy tính 3 45 0 Cao đẳng
220004 Cài đặt và XL sự cố máy tính 3 30 30 Cao đẳng
220018 Mạng máy tính 3 30 30 Cao đẳng
220026 Cơ sở dữ liệu 4 45 30 Cao đẳng
220028 Niên luận 2 0 60 Cao đẳng
220034 Chuyên đề Linux 3 30 30 Cao đẳng
220035 Chuyên đề công nghệ XML & UD 3 30 30 Cao đẳng
220045 Thiết kế Web 3 15 60 Cao đẳng
220050 Phân tích & thiết kế UML 3 30 30 Cao đẳng
220054 Lập trình Web 4 30 60 Cao đẳng
220055 Công nghệ phần mềm 3 30 30 Cao đẳng
220056 Quản trị mạng 3 30 30 Cao đẳng
220063 Lập trình ứng dụng Windows 3 30 30 Cao đẳng
220064 Chuyên đề ASP.net 3 30 30 Cao đẳng
220065 Thương mại điện tử 3 30 30 Cao đẳng
220069 Lập trình Java 3 30 30 Cao đẳng
220071 Lập trình thiết bị di động 3 30 30 Cao đẳng
220073 Đồ hoạ ứng dụng 3 15 60 Cao đẳng
220074 Nhập môn lập trình 4 30 60 Cao đẳng
220076 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 3 30 30 Cao đẳng
220092 Nhập môn công nghệ thông tin 2 15 30 Cao đẳng
220098 Tiếng Anh chuyên ngành (CNTT) 2 15 30 Cao đẳng
220099 Lập trình hướng đối tượng 3 30 30 Cao đẳng
220101 Hệ điều hành 3 30 30 Cao đẳng
220103 Phân tích và thiết kế HTTT 3 30 30 Cao đẳng
220112 Chuyên đề Oracle 3 30 30 Cao đẳng
220116 Thực tập tốt nghiệp (CNTT) 3 0 90 Cao đẳng
220117 Đồ án tốt nghiệp (CNTT) 5 0 150 Cao đẳng
220118 Chuyên đề điện toán đám mây 2 15 30 Cao đẳng
220222 Thực tập thực tế 2 0 180 Cao đẳng
290000 Phương pháp NC khoa học 2 15 30 Cao đẳng
410062 Anh văn không chuyên 1 4 30 60 Cao đẳng
410153 Anh văn không chuyên 2 3 30 30 Cao đẳng
410154 Anh văn không chuyên 3 3 30 30 Cao đẳng
410240 Đồ họa ứng dụng 2 15 30 Cao đẳng
420000 Kỹ thuật XD & ban hành văn bản 2 15 30 Cao đẳng
420187 Sử dụng mạng máy tính 2 15 30 Cao đẳng
420250 Chuyên đề điện toán đám mây 1 0 30 Cao đẳng
430000 Nguyên lý kế toán 2 15 30 Cao đẳng
440000 Quản trị doanh nghiệp 2 15 30 Cao đẳng
450015 Pháp luật đại cương 2 15 30 Cao đẳng
470100 Kỹ năng TC & PT nghề nghiệp 2 15 30 Cao đẳng
CD001 Giáo dục thể chất 1 1 0 30 Cao đẳng
CD002 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 5 75 0 Cao đẳng
CD003 Pháp luật đại cương 2 15 30 Cao đẳng
CD004 Tin học ứng dụng cơ bản 3 15 60 Cao đẳng
CD005 Anh văn không chuyên 1 3 30 30 Cao đẳng
CD006 Cài đặt và xử lý sự cố máy tính 3 30 30 Cao đẳng
CD007 Nhập môn lập trình 3 30 30 Cao đẳng
CD008 Giáo dục thể chất 2 1 0 30 Cao đẳng
CD009 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 Cao đẳng
CD010 Anh văn không chuyên 2 4 30 60 Cao đẳng
CD011 Mạng máy tính 3 30 30 Cao đẳng
CD012 Nhập môn công nghệ thông tin 2 15 30 Cao đẳng
CD013 Tin học ứng dụng nâng cao 3 15 60 Cao đẳng
CD014 Thiết kế hệ thống mạng 3 15 60 Cao đẳng
CD015 Giáo dục thể chất 3 1 0 30 Cao đẳng
CD016 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 0 Cao đẳng
CD017 Anh văn không chuyên 3 3 30 30 Cao đẳng
CD018 Cơ sở dữ liệu 4 45 30 Cao đẳng
CD019 Kiến trúc máy tính 3 45 0 Cao đẳng
CD020 Đồ họa ứng dụng 3 15 60 Cao đẳng
CD021 Bảo trì hệ thống mạng 3 15 60 Cao đẳng
CD022 Anh văn không chuyên 4 3 30 30 Cao đẳng
CD023 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 30 30 Cao đẳng
CD024 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access 3 30 30 Cao đẳng
CD025 Lập trình hướng đối tượng 3 30 30 Cao đẳng
CD026 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 30 30 Cao đẳng
CD027 Quản trị mạng 3 30 30 Cao đẳng
CD028 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 2 15 30 Cao đẳng
CD029 Lập trình ứng dụng Windows 4 30 60 Cao đẳng
CD030 Thiết kế và lập trình web 4 30 60 Cao đẳng
CD031 Hệ điều hành Linux 3 30 30 Cao đẳng
CD032 Thương mại điện tử 3 30 30 Cao đẳng
CD033 An toàn mạng 3 30 30 Cao đẳng
CD034 Chuyên đề truyền thông và mạng không dây 3 30 30 Cao đẳng
CD035 Thực tập tốt nghiệp 3 0 90 Cao đẳng
CD036 Khóa luận tốt nghiệp 5 0 150 Cao đẳng
CD037 Chuyên đề ASP.NET 3 30 30 Cao đẳng
CD038 Chuyên đề điện toán đám mây 2 15 30 Cao đẳng
CD039 Thực tập thực tế 2 0 60 Cao đẳng