QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH MÔN HỌC

Mã chuyên ngành Tên chuyên ngành Xem môn học
CN01 CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Xem môn học
CN02 HỆ THỐNG THÔNG TIN Xem môn học
CN03 MẠNG MÁY TÍNH VÀ TT Xem môn học
CN04 CƠ SỞ Xem môn học