DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Mã GV Họ Tên Email Điện thoại Học vị Chức vụ
12661 Võ Phước Hưng hungvo@tvu.edu.vn 0946127055 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn
14204 Nguyễn Bá Nhiệm nhiemnb@tvu.edu.vn 0983303609 Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
00241 Nguyễn Hoàng Duy Thiện thiennhd@tvu.edu.vn 0989274222 Thạc sĩ Phó Trưởng Bộ môn
00245 Nguyễn Bảo Ân annb@tvu.edu.vn 0908961632 Thạc sĩ Giảng viên
00250 Võ Thành C vothanhc@tvu.edu.vn 0909119657 Thạc sĩ Giảng viên
00248 Phạm Minh Đương duongminh@tvu.edu.vn 0868567268 Thạc sĩ Giảng viên
12705 Nguyễn Trần Diễm Hạnh diemhanh_tvu@tvu.edu.vn 0917145587 Thạc sĩ Giảng viên
00257 Nguyễn Mộng Hiền hientvu@tvu.edu.vn 0975999579 Thạc sĩ Giảng viên
00254 Ngô Thanh Huy huyngocntt@tvu.edu.vn 0989623237 Kỹ sư Giảng viên
00242 Dương Ngọc Vân Khanh vankhanh@tvu.edu.vn 0988332008 Thạc sĩ Giảng viên
00244 Nguyễn Nhứt Lam lamnn@tvu.edu.vn 0919556441 Thạc sĩ Giảng viên
00255 Phạm Thị Trúc Mai pttmai@tvu.edu.vn 0936010206 Thạc sĩ Giảng viên
00253 Đoàn Phước Miền phuocmien@tvu.edu.vn 0978962954 Thạc sĩ Giảng viên
03546 Phan Thị Phương Nam ptpnam@tvu.edu.vn 0989236166 Thạc sĩ Giảng viên
00252 Trầm Hoàng Nam tramhoangnam@tvu.edu.vn 0977810235 Thạc sĩ Giảng viên
12701 Trần Văn Nam namtv@tvu.edu.vn 01665583414 Thạc sĩ Giảng viên
12700 Khấu Văn Nhựt nhutkhau@tvu.edu.vn 0979748090 Thạc sĩ Giảng viên
00258 Nhan Minh Phúc nhanminhphuc@tvu.edu.vn 0918603819 Thạc sĩ Giảng viên
03562 Nguyễn Khắc Quốc nkquoc@tvu.edu.vn 0918085180 Thạc sĩ Giảng viên
00053 Thạch Kọng Saoane oane@tvu.edu.vn 0869847017 Thạc sĩ Giảng viên
12702 Nguyễn Thừa Phát Tài phattai@tvu.edu.vn 0988345131 Thạc sĩ Giảng viên
00243 Huỳnh Văn Thanh hvthanh@tvu.edu.vn 0977654181 Thạc sĩ Giảng viên
00246 Nguyễn Ngọc Đan Thanh ngocdanthanhdt@tvu.edu.vn 0916741252 Thạc sĩ Giảng viên
03539 Lê Minh Tự lmtu@tvu.edu.vn 0918677326 Thạc sĩ Giảng viên
00249 Hà Thị Thúy Vi hattvi201084@tvu.edu.vn 0983001084 Thạc sĩ Giảng viên
00251 Trịnh Quốc Việt tqviettv@tvu.edu.vn 01654696999 Thạc sĩ Giảng viên