DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ email Trình độ học vấn Chức danh Chức vụ
1Võ Phước Hưng0946 127 055hungvo@tvu.edu.vnNCSGiảng viênTrưởng Bộ môn
2Nguyễn Bá Nhiệm0983 303 609nhiemnb@tvu.edu.vnNCSGiảng viênPhó Trưởng Bộ môn
3Nguyễn Hoàng Duy Thiện0989 274 222thiennhd@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viênPhó Trưởng Bộ môn
4Dương Ngọc Vân Khanh0988 33 2008vankhanh@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
5Đoàn Phước Miền0978 962 954phuocmien@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
6Hà Thị Thúy Vi0983 001 084hattvi201084@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
7Huỳnh Văn Thanh0977 654 181hvthanh@tvu.edu.vnCao họcGiảng viên
8Khấu Văn Nhựt0979 748 090nhutkhau@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
9Lê Minh Tự0918 677 326lmtu@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
10Lê Thị Thùy Lan0922 919 647lethithuylan@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
11Lê Văn Phol0989 170 234phol@tvu.edu.vnNCSGiảng viênPhó phòng QTTB
12Lữ Minh Liềng0977 700 533minhliengtv@gmail.comCao họcChuyên viên
13Ngô Thanh Huy0989 623 237huyngocntt@tvu.edu.vnCao họcGiảng viên
14Nguyễn Bảo Ân0908 961 632annb@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
15Nguyễn Khắc Quốc0918 085 180nkquoc@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
16Nguyễn Minh Kiên0945 466 141kien16@tvu.edu.vnĐại họcChuyên viên
17Nguyễn Mộng Hiền0975 999 579hientvu@tvu.edu.vnNCSGiảng viên
18Nguyễn Ngọc Đan Thanh0916 741 252ngocdanthanhdt@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
19Nguyễn Nhứt Lam0919 556 441lamnn@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
20Nguyễn Thái Sơn0907 819 045thaison@tvu.edu.vnTiến sĩGiảng viênPhó Trưởng Khoa
21Nguyễn Thị Ngọc Mai0939 298 300maithaophuc@gmail.comKỹ sưGiảng viên
22Nguyễn Thừa Phát Tài0988 345 131phattai@tvu.edu.vnCao họcGiảng viên
23Nguyễn Trần Diễm Hạnh0917 145 587diemhanh_tvu@tvu.edu.vnNCSGiảng viên
24Nguyễn Văn Vũ Linh0986161797vlinhd11@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
25Nhan Minh Phúc0918 603 819nhanminhphuc@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
26Phạm Minh Đương01696 487 693duongminhpham@tvu.edu.vnNCSGiảng viên
27Phạm Thị Trúc Mai0936 01 02 06pttmai@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
28Phan Quốc Nghĩa0903 171 057nghiatvnt@tvu.edu.vnNCSGiảng viênTrưởng P. Khảo thí
29Phan Thị Phương Nam0989 236 166ptpnam@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
30Thạch Kọng Saoane0939 298 266kongsaoanethach@gmail.comCao họcGiảng viên
31Trầm Hoàng Nam0977 810 235tramhoangnam@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên
32Trần Văn Nam01665 583 414namtv@tvu.edu.vnNCSGiảng viên
33Trịnh Quốc Việt01654 696 999tqviettv@tvu.edu.vnCao họcGiảng viên
34Trịnh Thị Anh Duyên0939 309 255trinhanhduyen89@tvu.edu.vnCử nhânChuyên viên
35Võ Thành C0909 119 657vothanhc@tvu.edu.vnThạc sĩGiảng viên