Site news

Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo thời gian nộp và báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành (lần 2)
by Hoang Duy Thien Nguyen - Friday, 18 August 2017, 9:22 PM
 

Bộ môn Công nghệ thông tin thông báo đến tất cả sinh viên có thực hiện đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành năm 2017 về việc báo cáo lần hai như sau:

Các bạn KHÔNG NỘP lần 1 hoặc CHƯA ĐẠT (điểm nhỏ hơn 4.0) ở lần báo cáo thứ nhất tiến hành nộp quyển báo cáo và đĩa CD (nếu có) về Văn phòng Bộ môn ...

Read the rest of this topic
(198 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018
by Hoang Duy Thien Nguyen - Saturday, 5 August 2017, 11:20 AM
 

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  • Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính...
Read the rest of this topic
(229 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018
by Hoang Duy Thien Nguyen - Saturday, 22 July 2017, 11:05 AM
 

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký ...

Read the rest of this topic
(182 words)