Site news

Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018
by Hoang Duy Thien Nguyen - Saturday, 5 August 2017, 11:20 AM
 

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  • Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính...
Read the rest of this topic
(229 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018
by Hoang Duy Thien Nguyen - Saturday, 22 July 2017, 11:05 AM
 

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký ...

Read the rest of this topic
(182 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng, Trao bằng Tốt nghiệp
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 10 July 2017, 5:59 AM
 

Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ Bế  giảng, Trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cuối khóa, thời gian tổ chức dự kiến như sau:

  • Buổi sáng ngày 19/8/2017: các lớp đại học hệ chính  quy trong đó có lớp DA13TT
  • Buổi sáng ngày 26/8/2017: các lớp cao đẳng hệ chính  quy trong đó có lớp CA14TT
  • ...
Read the rest of this topic
(140 words)