Site news

Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc đánh giá đồ án học kỳ 2, năm học 2018-2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Tuesday, 13 August 2019, 6:32 PM
 

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc báo cáo kết quả thực hiện đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành như sau:

 1. Danh sách phân công GV chấm báo cáo (chi tiết trong tập tin đính kèm)
 2. Thời gian báo cáo: từ ngày 15 đến ngày 19/8/2018 (các bạn có mặt đúng giờ theo thông báo cụ thể từ GV hướng d...
Read the rest of this topic
(127 words)
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 11 July 2019, 10:34 AM
 

Bộ môn tổ chức hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019 cho các lớp DA16QTM, DA17TT và DA16TT, các mốc thời gian cụ thể như sau:

 1. Tìm hiểu và chọn đề tài: đến hết ngày 20/7/2019 (xem tại mục Danh sách đề tài đồ án - niên luận sau khi đã đăng nhập bằng đ...
Read the rest of this topic
(160 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo nộp bản chính thức KLTN năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 23 May 2019, 12:32 AM
 

Bộ môn thông báo đến các SV đã báo cáo KLTN về việc nộp bản chính thức KLTN, cụ thể như sau:

 1. 02 quyển báo cáo viết đóng bìa cứng, có đủ xác nhận, chữ ký của các GV, trình bày theo quy định của Phòng Khảo thí
 2. 02 đĩa CD/DVD có dán nhãn, đặt trong hộp nhựa

Thời gian: từ 8-10h30 ngày thứ năm - 23/5/2019

Địa điểm: C71.201 (thầy Thiện)

Lưu ý:

 1. SV trực tiếp nộp để ký tên váo danh sách ghi điểm
 2. BM không nhận các báo cáo, đĩa chưa thực hiện theo đúng quy định
 

Available courses

Môn: Đồ án cơ sở ngành (220102) - Lớp: DA16QTM - DA17TT
Tìm hiểu và chọn đề tài: đến hết ngày 20/7/2019
Đăng ký đề tài trực tuyến: buổi sáng ngày 21/7/2019 (đăng ký trước được ưu tiên trước)
Thực hiện đề tài 03 tuần: từ ngày 22/7/2019 đến 11/8/2019
Nộp báo cáo: 15h00 đến 16h00 ngày 12/8/2019
Báo cáo: 12/8/2019 đến 18/8/2019

Môn: Đồ án chuyên ngành (220133) - Lớp DA16TT
Tìm hiểu và chọn đề tài: đến hết ngày 20/7/2019
Đăng ký đề tài trực tuyến: buổi sáng ngày 21/7/2019 (đăng ký trước được ưu tiên trước)
Thực hiện đề tài 03 tuần: từ ngày 22/7/2019 đến 11/8/2019
Nộp báo cáo: 15h00 đến 16h00 ngày 12/8/2019
Báo cáo: 12/8/2019 đến 18/8/2019

Mô tả môn học:

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý một dự án CNTT. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng quản lý các lĩnh vực trong quản lý  dự án CNTT. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về làm việc nhóm, quản lý nhóm và kỹ năng đàm phán

Chuyên đề ASP.NET

Giới thiệu về ASP.NET; Tạo web service; Xây dựng Class; Kết nối CSDL;

Môn học cung cấp chosinh viên kiến thức giữ  an toàn cho hệ thống thông tin: Tính bí mật, toàn vẹn, và sẵn sáng. Hệ mật mã khóa đồng bộ, khóa bất bất đồng bộ.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về xây dựng website bằng ngôn ngữ C# kết hợp sử dụng Web Service. Đồng thời thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về sử dụng các phương thức web services, WCF Service, PayPal Services, từ đó học viên có thể xây dựng các ứng dụng Web trong nhiều lĩnh vực khác nhau với C#.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lập trình cho thiết bị di động. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và thiết kế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của việc lập trình cho thiết bị di động trên các môi trường hệ điều hành khác nhau và kỹ năng làm việc nhóm, viết và trình bày báo cáo.

- Trình bày kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin.

- Mô tả hệ thống.

- Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu.

- Phân tích thiết kế thành phần xử lý.

- Thiết kế thành phần giao diện.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý một dự án CNTT. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng quản lý các lĩnh vực trong quản lý  dự án CNTT. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về làm việc nhóm, quản lý nhóm và kỹ năng đàm phán.

Connecting Networks (CN) discusses the WAN technologies and network services required by converged applications in a complex network. The course enables students to understand the selection criteria of network devices and WAN technologies to meet network requirements.

By the end of this course, students will be able:

 • Configure and troubleshoot network devices
 • Resolve common issues with data link protocols
 • Resolve common issues with OSPF, EIGRP, and STP in both IPv4 and IPv6 networks
 • Implement virtual private network (VPN) operations in a complex network

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lập trình cho thiết bị di động. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và thiết kế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của việc lập trình cho thiết bị di động trên các môi trường hệ điều hành khác nhau và kỹ năng làm việc nhóm, viết và trình bày báo cáo.

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức để xây dựng hệ thống mạng an toàn. Kiến thức cơ bản về mật mã.

 Mô tả môn học

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quy trình và các thuật toán khai khoáng dữ liệu. Nhờ đó, sinh viên có thể phát hiện được các lĩnh vực có thể ứng dụng khai khoáng dữ liệu, lựa chọn, huấn luyện, kiểm định và đánh giá các mô hình khai thác dữ liệu với các nhu cầu thực tế khác nhau. Đồng thời, môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vị trí và giá trị của công nghệ tri thức trong bối cảnh công nghệ thông tin hiện đại. Các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, viết báo cáo, trình bày báo cáo cũng được nhắc lại và rèn luyện trong môn học.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tư duy, suy luận lập trình lôgíc toán. Đồng thời, môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng lập trình lôgíc toán bằng phần mềm SWI-Prolog như: Xây dựng các ứng dụng hỏi đáp tự động, máy học. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc tự phát triển kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp đa phương tiện.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về thiết kế và lập trình web động bằng ngôn ngữ PHP. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống cũng như xây dựng một ứng dụng web đúng quy trình công nghệ phần mềm. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về khả năng của các dịch vụ mạng Internet và web hiện nay; Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, viết và trình bày báo cáo.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng (qui trình, phương pháp, công cụ và môi trường triển khai phần mềm). Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ UML và một công cụ CASE để mô hình hóa ứng dụng. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về hình thành ý tưởng, cách tiếp cận các phương pháp khác nhau trong phát triển phần mềm, cũng như thấy được ưu điểm của phương pháp hướng đối tượng, và kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

-         Cài đặt và quản trị hệ điều hành Server

-         Cài đặt và quản trị dịch vụ Active Directory

-         Quản trị các loại tài khoản người dùng

-         Thiết lập các chính sách hệ thống

-         Thiết lập các chính sách nhóm

-         Cài đặt và quản trị đĩa cứng

-         Quản trị các tài nguyên và các dịch vụ mạng

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tiếp cận và thực hiện dự án phần mềm. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin, cũng như mô hình hóa hệ thống thông tin trên máy tính. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo.

 Về kiến thức:

-       Hiểu về mạng máy tính, mô hình OSI và giao thức TCP/IP.

-        Hiểu và viết được các chương trình cơ bản sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

-       Hiểu và viết được các ứng dụng mạng cơ bản với Socket.

-       Hiểu và viết được các ứng dụng phân tán với Java RMI.

 Về kỹ năng nghề nghiệp:

-       Xây dựng các chương trình Java cơ bản.

-       Xây dựng các ứng dụng mạng và phân tán sử dụng ngôn ngữ lập trình Java cũng như một số ngôn ngữ khác.

 Về thái độ và kỹ năng mềm:

-       Khả năng thích ứng nhanh trong môi trường làm việc.

-       Khả năng tiếp cận tốt các mô hình, kỹ thuật lập trình mạng tiên tiến phục vụ công việc liên quan.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

1. Vận dụng các kỹ năng mềm: làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, tác phong công nghiệp, quản lý thời gian, lập kế hoạch.

2. Đánh giá năng lực và mục tiêu nghề nghiệp

3. Tìm kiếm cơ hội việc làm

4. Chuẩn bị hồ sơ tìm việc

5. Kỹ năng trả lời phỏng vấn tuyển dụng

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản mã nguỗn mở, một số License trong cộng đồng mã nguồn mở, những lợi ích của việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong việc phát triển các ứng dụng. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux cũng như các phần mềm mã nguồn mở thông dụng Filefox, Openoffice, …. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư CNTT và kỹ năng học tập chủ động; tự phát triển kiến thức nghề nghiệp; ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời.

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ cơ bản của mạng máy tính trên môi trường Windows. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng xây dựng và vận hành một hệ thống mạng Windows theo yêu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính và nguyên lý hoạt động của một hệ điều hành. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cài đặt các giải pháp quản lý các hệ thống tập tin, bộ nhớ, tiến trình…

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình theo phương pháp hướng đối tượng.Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết chương trình trên ngôn ngữ cấp cao. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc xác định được các giả thiết, tiêu chuẩn và minh chứng để đưa ra quyết định phù hợp và kỹ năng tư duy tổng thể vấn đề.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong tin học, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình các bài toán về đồ thị.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

 1. Trình bày kiến thức tổng quan về ảnh số và xử lý ảnh
 2. Làm việc với vùng chọn
 3. Làm việc với lớp (layer)
 4. Làm việc với văn bản (text)
 5. Làm việc với mặt nạ lớp (layer mask)
 6. Làm việc với kênh (Channel)
 7. Hiệu chỉnh ảnh
Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải
thuật. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề của bài toán. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ được ứng dụng trong ngành công nghệ thông tin.
Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về các cấu trúc dữ liệu và các giải
thuật. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề của bài toán. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ được ứng dụng trong ngành công nghệ thông tin.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính và nguyên lý hoạt động của một hệ điều hành. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cài đặt các giải pháp quản lý các hệ thống tập tin, bộ nhớ, tiến trình…

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, kiến thức về các cấu trúc lệnh cơ bản, kiến thức thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ Java cũng như việc kết nối cơ sở dữ liệu với Java. Môn học giúp cho sinh viên có khả năng thiết kế các ứng dụng Java cơ bản cho đến các ứng dụng giao diện có kết nối cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng giúp sinh viên hình thành  thái độ và nhận thức đúng đắn về việc tự phát triển kiến thức nghề nghiệp.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong tin học, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập trình các bài toán về đồ thị.

thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

 1. I.   Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn nền tảng, trang bị cho sinh viên kiến thức về kỹ năng nghề nghiệp.

- Tính chất: Là môn cơ bản giúp sinh viên vận dụng các kỹ năng hiệu quả vào các lĩnh vực các nhóm nghề nghiệp có liên quan như cơ quan truyền thông.

 1. II.    Mục tiêu môn học:

-       Về kiến thức:

Đồ họa là nói đến phẩm chất chứ không phải nói đến số lượng. Graphic Design là công việc tạo dựng và điều khiển các hình thức thị giác nhằm truyền đạt hiệu quả thông điệp và ý tưởng bằng hình ảnh.

Môn học khai thác các nguyên tắc thiết kế để cung cấp cho sinh viên kiến thức, óc thẩm mỹ, và kỹ năng cần thiết trong việc xử lý hình ảnh.

Nắm vững các nguyên tắc thiết kế.

Biết ứng dụng các kỹ thuật xử lý ảnh, cách phối cảnh để thiết kế sản phẩm thương hiệu như banner, logo, thiết kế ấn phẩm quảng cáo như: poster, tờ rơi.

Biết sử dụng các phần mềm Graphic Design thông dụng như Photoshop và Corel Draw, biết phối hợp các phần mềm Graphic Design với nhau nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

-       Về kỹ năng:

Có khả năng vận dụng các nguyên tắc thiết kế trong quá trình thiết kế các sản phẩm như: logo, poster, tờ rơi.

Có khả năng kết hợp các kiến thức được học và khả năng sáng tạo của bản thân để xây dựng các quảng cáo, thương hiệu một cách mạch lạc, ấn tượng.

Có khả năng vận dụng các kiến thức về Graphic Design để phát hiện và chỉnh sửa những bất hợp lý trong bố cục, phối màu của những sản phẩm đồ họa.

Áp dụng kiến thức đã học vào trong công việc.

-       Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tự trao đổi các kiến thức liên quan đến Graphic Design, tham khảo các bài báo, các tài liệu có sẵn trong thư viện hay trên mạng để hình thành thói quen tự nghiên cứu. Từ đó, người học có thể xác định vấn đề muốn nghiên cứu cho bản thân mình.

- Kỹ năng cá nhân:

 • Quản lý thời gian và công việc.
 • Có khả năng giao tiếp, có trí tưởng tượng.
 • Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
 • Thích sự thách thức, không ngừng học tập.
 • Đam mê và có động lực, biết tiếp thu.      

Môn học gồm 4 tín chỉ: 3 Lý thuyết + 1Thực hành

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu như: Mô tả tổng quan về Cơ sở dữ liệu; sử dụng đại số quan hệ để viết biểu thức quan hệ; kiểm tra ràng buộc toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu quan hệ; thực hiện chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết câu truy vấn bằng ngôn ngữ SQL.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề của bài toán. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ được ứng dụng trong ngành công nghệ thông tin.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lập trình cho thiết bị di động. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và thiết kế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của việc lập trình cho thiết bị di động trên các môi trường hệ điều hành khác nhau và kỹ năng làm việc nhóm, viết và trình bày báo cáo.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về các cấu trúc dữ liệu và các giải
thuật. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề của bài toán. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ được ứng dụng trong ngành công nghệ thông tin.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình giải quyết bài toán trên máy tính. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích bài toán, lập trình giải các bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình C với giải thuật hiệu quả. Môn học cũng giúp hình thành cho siinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của môn học và phương pháp lập trình trên máy tính.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình để giải quyết bài toán trên máy tính. Đồng thời môn học còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích bài toán, lập trình giải các bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình C với giải thuật hiệu quả. Môn học cũng giúp hình hành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của môn học và phương pháp lập trình trên máy tính.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức nâng cao về các cấu trúc dữ liệu và các giải
thuật. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề của bài toán. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ được ứng dụng trong ngành công nghệ thông tin.

Khi học xong môn học này, người học sẽ:

- Hiểu tổng quan về ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), trình bày được những lĩnh vực ứng dụng cơ bản của CNTT trong cuộc sống.

-          Trình bày những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức mà những người làm trong lĩnh vực CNTT cần có.

-          Trình bày được những khái niệm cơ bản của CNTT như đầu vào, đầu ra, thiết bị lưu trữ, mạng máy tính…

-          Hiểu và áp dụng được cách thức diễn đạt một thuật toán bằng các lưu đồ, mã giả

-          Lập trình được một ứng dụng cơ bản thông qua ngôn ngữ lập trình trực quan Alice.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, kiến thức về các cấu trúc lệnh cơ bản, kiến thức thiết kế hướng đối tượng với ngôn ngữ Java cũng như việc kết nối cơ sở dữ liệu với Java. Môn học giúp cho sinh viên có khả năng thiết kế các ứng dụng Java cơ bản cho đến các ứng dụng giao diện có kết nối cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng giúp sinh viên hình thành  thái độ và nhận thức đúng đắn về việc tự phát triển kiến thức nghề nghiệp.

Môn Lập trình Web có 04 tín chỉ (02LT+02TH)

Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

   + Cài đặt và cấu hình Web Server

   + Xác định các thành phần cơ bản của ngôn ngữ PHP

   + Lập trình CSDL sử dụng MySQL bằng ngôn ngữ PHP

   + Xây dựng website hoàn chỉnh

- Về kỹ năng:

   + Hiểu rõ cấu trúc ngôn ngữ

   + Vận dụng linh hoạt cách truy vấn dữ liệu bằng MySQL

   + Nhận biết và sửa chữa các lỗi thường gặp khi lập trình

   + Tổ chức mã nguồn hợp lý

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

   + Có ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập

   + Có ý thức tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc

   + Có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng của môn học để giải quyết các vấn đề liên quan

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về thương mại điện tử, các hình thức kinh doanh, giao dịch, thanh toán và an ninh trong thương mại điện tử. Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng, triển khai và quản lý một website bán hàng qua mạng, các hình thức tiếp thị trực tuyến một cách hiệu quả.

Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về công nghệ phần mềm, hiểu và thực hiện được tất cả các bước xây dựng phần mềm (khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện, thiết kế xử lý, thực thi, kiểm chứng...). Giúp sinh viên có thói quen xây dựng phần mềm một cách có hệ thống, có phương pháp.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng lập trình và sử dụng cấu dữ liệu và giải thuật; Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và kỹ năng tư duy và sáng tạo khi giải quyết bài toán, làm việc theo nhóm.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

 Về kiến thức:

-      Trình bày tổng quan về Lập trình hướng đối tượng;

-      Thiết kế và hiện thực lớp, thuộc tính và phương thức theo phương pháp hướng đối tượng;

-      Thiết kế và hiện thực thừa kế trong lập trình hướng đối tượng;

-      Thiết kế và hiện thực quá tải toán tử trong lập trình hướng đối tượng;

-      Thiết kế và hiện thực đa hình trong lập trình hướng đối tượng.

Về kỹ năng nghề nghiệp:

-      Sử dụng tốt ngôn ngữ C++ để thiết kế và hiện thực lớp theo phương pháp hướng đối tượng ;

-      Đọc và hiểu các ứng dụng hướng đối tượng đơn giản ;

-      Thiết kế và hiện thực việc thừa kế những lớp định nghĩa sẳn ;

-      Thiết kế và thực thi quá tải toán tử theo phương pháp hướng đối tượng với ngôn ngữ C++ ;

-      Thiết kế và thực thi đa hình theo phương pháp hướng đối tượng với ngôn ngữ C++ ;

-      Thiết kế ứng dụng hướng đối tượng đơn giản .

  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-      Có ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập 

-      Có ý thức tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc

-      Có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng của môn học để giải quyết các vấn đề liên quan ;

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu(CSDL) như: mô tả tổng quan về CSDL; sử dụng đại số quan hệ để viết biểu thức quan hệ; kiểm tra ràng buộc toàn vẹn cho CSDL quan hệ; thực hiện chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết câu truy vấn bằng SQL.

Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

1. Về kiến thức:

-       Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

-       Sử dụng máy tính cơ bản

-       Xử lý văn bản cơ bản

-       Xử lý bảng tính cơ bản

-       Sử dụng trình chiếu cơ bản

-       Sử dụng Internet cơ bản

2. Về kỹ năng nghề nghiệp:

-       Tổ chức lưu trữ dữ liệu trên máy tính hợp lý

-       Soạn thảo tốt các loại văn bản cơ bản

-       Vận dụng tốt các hàm xử lý cơ bản của Microsoft Excel

-       Thiết kế bài trình chiếu cho các báo cáo

-       Tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên Internet

3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

-       Khả năng tiếp cận với vấn đề mới

-       Tạo tính thẩm mỹ khi trình bày báo cáo

-       Khả năng làm việc theo nhóm

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Sinh viên hiểu được kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin

- Sử dụng máy tính

- Xử lý văn bản

- Sử dụng bảng tính

- Sử dụng trình chiếu

- Sử dụng internet

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Sinh viên hiểu được kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin

- Sử dụng máy tính

- Xử lý văn bản

- Sử dụng bảng tính

- Sử dụng trình chiếu

- Sử dụng internet

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Hiểu được kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Sử dụng bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng internet cơ bản

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Hiểu được kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Sử dụng bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng internet cơ bản

1. Về kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và sử dụng máy tính, bộ công cụ Microsoft Office 2013 và một số kiến thức khi sử dụng Internet.

2. Về kỹ năng nghề nghiệp:

- Sử dụng được các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Làm việc được trên hệ điều hành Windows và sử dụng Internet.

3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Tích cực học hỏi, tự nghiên cứu tài liệu.

- Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào cuộc sống.

1. Về kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và sử dụng máy tính, bộ công cụ Microsoft Office 2013 và một số kiến thức khi sử dụng Internet.

2. Về kỹ năng nghề nghiệp:

- Sử dụng được các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Làm việc được trên hệ điều hành Windows và sử dụng Internet.

3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Tích cực học hỏi, tự nghiên cứu tài liệu.

- Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào cuộc sống.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

-         Trình bày kiến thức tổng quan về máy tính điện tử.

-         Làm việc trên hệ điều hành Microsoft Windows.

-         Soạn thảo văn bản với Microsoft Word.

-         Xử lý bảng tính với Microsoft Excel.

-         Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint.

-         Sử dụng một số dịch vụ trên Internet

Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

Về kiến thức: Hiểu các kiến thức tổng quan về Công nghệ Thông tin; Biết một số thao tác cơ bản trên hệ điều hành Windows; Thực hiện soạn thảo văn bản với Microsoft Word; Thực hiện xử lý bảng tính với Microsoft Excel; Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint; Vận dụng một số dịch vụ trên Internet

Về kỹ năng nghề nghiệp: Tổ chức và lưu trữ dữ liệu trên máy tính; Áp dụng Microsoft Word  để soạn thảo tốt các văn bản;  Vận dụng tốt các chức năng và các hàm xử lý cơ bản của  Microsoft Excel; Thiết kế tốt các mẫu trình chiếu cho báo cáo; Tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên Internet.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Hiểu được kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Sử dụng bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng internet cơ bản

- Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Xử lý bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng Internet cơ bản

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức và nguyên tắc thực hành cơ bản về cấu trúc website, biết sử dụng ngôn ngữ HTML thông qua việc định dạng cấu trúc và phương pháp định dạng các thành phần trang web như văn bản, hình ảnh, liên kết, bảng biểu, video, flash, … Giới thiệu một số công cụ thiết kế web hiệu quả và các ứng dụng truyền thông số khác.

- Mục đích chính của môn học nhằm trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên, biết sử dụng hiệu quả và sáng tạo công cụ truyền thông đa phương tiện để truyền đạt trên Internet.

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức và nguyên tắc thực hành cơ bản về cấu trúc website, biết sử dụng ngôn ngữ HTML thông qua việc định dạng cấu trúc và phương pháp định dạng các thành phần trang web như văn bản, hình ảnh, liên kết, bảng biểu, video, flash, … Giới thiệu một số công cụ thiết kế web hiệu quả và các ứng dụng truyền thông số khác.

- Mục đích chính của môn học nhằm trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên, biết sử dụng hiệu quả và sáng tạo công cụ truyền thông đa phương tiện để truyền đạt trên Internet.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

- Hiểu các kiến thức tổng quan về Công nghệ Thông tin

- Biết một số thao tác cơ bản trên hệ điều hành Windows

- Thực hiện soạn thảo văn bản với Microsoft Word

- Thực hiện xử lý bảng tính với Microsoft Excel

- Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint

- Kiến thức tổng quan về Công nghệ Thông tin
- Làm việc trên hệ điều hành Microsoft Windows
- Soạn thảo văn bản với Microsoft Word
- Xử lý bảng tính với Microsoft Excel
- Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint
- Vận dụng một số dịch vụ trên Internet

Dạy cho bên ngoại ngữ

Lớp thiết kế web cho lớp bên Ngoại ngữ

Người học đạt chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

 Về kiến thức:

- Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Xử lý bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng Internet cơ bản

Về kỹ năng chuyên môn:

            Làm việc với các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), làm việc trên hệ điều hành Windows, các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và Internet.

Về thái độ và kỹ năng mềm:

Giữ gìn vệ sinh phòng máy và bảo quản tài sản chung.

Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào việc soạn thảo và trình bày báo cáo.

Nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong nghề nghiệp.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

 Về kiến thức:

- Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Xử lý bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng Internet cơ bản

Về kỹ năng chuyên môn:

            Làm việc với các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), làm việc trên hệ điều hành Windows, các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và Internet.

Về thái độ và kỹ năng mềm:

Giữ gìn vệ sinh phòng máy và bảo quản tài sản chung.

Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào việc soạn thảo và trình bày báo cáo.

Nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong nghề nghiệp.

Khu vực báo cáo chuyên đề của Bộ môn

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chung về thương mại điện tử. Đồng thời môn học còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giao dịch, thanh toán và marketing qua mạng, đặc biệt là khả năng xây dựng và triển khai một website trên mạng. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo.

Về kiến thức:

- Trình bày kiến thức tổng quan về mạng máy tính

- Trình bày một số dịch vụ cơ bản trên Internet

- Trình bày một số dịch vụ nâng cao trên Internet

Về kỹ năng chuyên môn:

- Thiết lập mạng cục bộ

- Sử dụng thành thạo một số dịch vụ cơ bản trên Internet

- Sử dụng được một số dịch vụ nâng cao trên Internet

Về thái độ và kỹ năng mềm:

-  Thực hiện đúng các quy định của nhà trường

-  Làm việc theo nhóm

-  Ứng dụng kiến thức và kỹ năng đạt được vào trong học tập và cuộc sống

Sau khi học xong môn học sinh viên sẽ có khả năng:

- Mô tả cấu trúc một chương trình ứng dụng

- Mô tả giải thuật lập trình

- Trình bày các cấu trúc lệnh trong ngôn ngữ lập trình

- Viết một số chương trình cụ thể

- Rèn luyện được các kỹ năng mềm như phương pháp học tập chủ động, làm việc nhóm hiệu quả, tác phong công nghiệp, đọc hiểu và tìm kiếm tài liệu